Pokaż wyszukiwarkę

Zasady odpłatności za pobyt

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, w wysokości 70 % dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Wysokość kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej – Ewangelickim Domu Opieki „Ostoja Pokoju” w Bytomiu jest corocznie ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj. 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą (zgonie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) – małżonek, i krewni zstępni przed wstępnymi.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma bliskiej rodziny lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności nie przekraczają 250% określonego ustawą kryterium dochodowego – obowiązek wniesienia opłaty spoczywa na gminie, z której kierowana jest osoba umieszczana w DPS.

Odpłatność za pobyt bez skierowania (komercyjny) ustalana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Domem a Mieszkańcem – rodziną mieszkańca.